Bone Flower 08’18

Yuki Nara

29 x 26 x 26 cm

Porcelaine

2018